​​1.بهبود مستمر کیفیت خدمات بیمارستانی

​​2.تامین و ارتقاء سطح ایمنی بیماران

3.ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران


4.استقرار استانداردهای اعتبار بخشی ملی در بيمارستان

 5.ارتقاء سطح آگاهي و توانمندي كاركنان بيمارستان

6.ارتقاء سطح عوامل انگیزشی پرسنل در بیمارستان