بخش هاي بيمارستان

icu

ccu

اورژانس

بخش شفق

بخش افق

بخش ميلاد

اتاق عمل

زايشگاه

نوزادان

مراحل پذيرش

پذيرش بيماران بين الملل از طريق آژانس هاي مجاز

1-مراجعه به پذيرش بيمارستان همراه با دستور پزشك و معرفي نامه آژانس معرف

2- ارائه مدارك نشان دهنده عدم وجود بيماري هاي مسري

3- ارائه پاسپورت یا کارت شناسایی غیر ایرانی

4- بررسی مدارک ، دستور بستری و تاریخ های آن

5- ارسال فرم پذیرش و پر کردن فرم رضایت بیماران و یا آژانس معتبر

6- الصاق فرم ورود به اسناد پزشکی

7- ارائه جزوه آموزشی در مورد این بیماری

8- ارجاع بیماران به کلمه مرتبط برای تبدیل شدن به بستری

ترخیص

ترخیص بیماران بین الملل صرفا توسط مسئول IPD انجام میشود و بیمار یا همراهان آن نباید درگیر این پروسه باشند

1- سفارش ترخیص باید توسط دکتر امضا شده باشد

2- آماده سازی مدارک و صورتحساب توسط مسئول IPD انجام میشود

3- تمام مراحل ترخیص توسط مسئول IPD انجام میشود

4- چک کردن مدارک و هزینه های بیمار توسط مسئول ترخیص و ارائه آن به مدیر IPD

5- ارائه کپی از تمامی مدارک پزشکی بیمار به دفتر ترخیص توسط مسئول IPD

6- همراهی و راهنمایی بیمار یا همراهان ایشان به صندوق جهت تسویه حساب توسط مسئول IPD

اعضای کمیته IPD

دکتر رجائی - رئیس هیئت مدیره

دکتر شیرافکن - مدیرعامل

دکتر بهزاد - پزشک IPD

رسول بیدخت - کارشناس IPD

خانم سائلی - مترون

علی کریمیان - مدیر فناوری اطلاعات

زهرا تجری - پذیرش

مهسا شکوری - ترخیص

اعظم عرب عامری - پرستار IPD