آقای دکتر حمید رضا روحی

متخصص گوش و حلق و بینی

آقای دکتر محمدرضا عقیلی

خانم دکتر پرستو بی آزار

متخصص گوش و حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

آقای دکتر سید مفید امیر لطیفی

آقای دکتر محمد مهدی رستمی

متخصص گوش و حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی