دكتر سيامك رجائی

متخصص جراحي عمومی

رئيس هيئت مديره
عضو هيئت مديره

دكتر علي اشرف محمدی

متخصص بيهوشی

دكتر علي تازيكی

متخصص جراحي عمومی

عضو هيئت مديره
عضو هيئت مديره
عضو هيئت مديره

دكتر عارف اميری

متخصص بيماري هاي داخلی

دكتر پريابوستانی

متخصص زنان و زايمان

بازرس

دكتر محسن مبشری

متخصص اعصاب روان​​​​​​​​​​​​​​

مدير داخلي

مهندس مهدي طاهری

کارشناسی

قائم مقام مدير عامل

كارشناسي ارشد مديريت

سركار خانم حسين پور