دكتر سيامك رجائی

متخصص جراحي عمومی

مديرعامل
عضو هيئت مديره

دكتر حميد رضا بهزاد

متخصص بيماري هاي عفوني

دكتر علي تازيكی

متخصص جراحي عمومی

عضو هيئت مديره

دكتر عبدالسعيد جهانشاهي

متخصص مغز و اعصاب

دكتر پريابوستانی

متخصص زنان و زايمان

بازرس

دكتر محسن مبشری

متخصص اعصاب روان​​​​​​​​​​​​​​

عضو هيئت مديره
عضو هيئت مديره
مدير داخلي

مهندس مهدي طاهری

کارشناسی

قائم مقام مدير عامل

كارشناسي ارشد مديريت

سركار خانم حسين پور