آقای دکتر عارف امیری 

متخصص داخلی 

آقای دکتر یعقوب رادکانی

متخصص داخلی

آقای دکتر آق اویلی پوری

متخصص داخلی