آقای دکتر حاجی محمد ساتلقی

متخصص ارتوپدی

آقای دکتر سعید کوکلی

متخصص ارتوپدی

آقای دکتر علیرضا مفتاح

متخصص ارتوپدی

آقای دکتر حشمت اله قائمی

متخصص ارتوپدی

آقای دکترشاهین میر کریمی

متخصص ارتوپدی