سیاست های اصلی بیمارستان

1-بيمارستان خود را موظف مي داند جهت ارائه مستمر و مداوم خدمات با کیفیت و ايمان به بيماران از نيروي انساني مجرب و متخصصين داراي مدرك تحصيلي معتبر و براساس نياز سنجي بخش ها و واحدها به شكل  قرارداد قانون كار استفاده نمايد.

2-بیمارستان خود را موظف می داند که  خدمات استاندارد  را در تمام ساعات شبانه روز و در تمام روزهای هفته (اعم از تعطیل و غیرتعطیل)به بیماران با کیفیت مناسب  ارائه دهد.

3-بيمارستان خود را موظف مي داند جهت ارائه مستمر و مداوم خدمات با كيفيت و ايمن به بيمارن در محدوده امكانات خود ، قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني را اعمال نمايد.

4-بيمارستان خود را موظف ميداند كه مفاد منشور حقوق بيماران را طبق ابلاغ وزارت متبوع اطلاع رساني و رعايت نمايد.


5-بيمارستان خود را موظف مي داند كه در راستاي پياده سازي استانداردهاي بيمارستانهاي دوستدار كودك برنامه ريزي مدون داشته باشد.


6بيمارستان خود را موظف ميداند كه در اولويتهاي برنامه ريزي ، كاهش آمار سزارين بدون انديكاسيون (شكم اول)و افزايش آمار زايمان طبيعي بر اساس آخرين دستورالعمل هاي وزارت متبوع را لحاظ نمايد.

7-بيمارستان خود را موظف مي داند كه در اولويت هاي برنامه ريزي و تامين بودجه ، تامين ايمني بيماران را بر اساس آخرين استانداردهاي ابلاغي وزارت متبوع لحاظ نمايد.

8-بيمارستان خود را موظف مي داند در مواقع بروز بحران برنامه مديريت بحران و بلايا اجرايي نموده و طبق دستورالعمل هاي بالادستي و برنامه هاي داخل سازماني در راستاي حفظ و ارتقاء سلامت و امنيت جامعه فعاليت نمايند.

9-بيمارستان خود را موظف ميداند در راستاي ارائه خدمات با كيفيت مناسب و ايمن ،استانداردهاي اعتبار بخش ملي در بيمارستان اجرايي نمايد.


11-بيمارستان خود را موظف ميداند در راستاي ارتقاء سطح دانش  تئوري و عملي با كيفيت و ايمن كاركنان با تاكيد بر كاركنان باليني برگزاري برنامه آموزش مدون و مداوم را در سياست هاي اصلي خود قرار دهد.


10-بيمارستان خود را موظف مي داند در راستاي ارائه ارتقاء خدمات و بهينه سازي جامعه خدمات درماني ، تعامل موثر خود را با كليه سازمان هاي خدمات درماني به خصوص ساير بيمارستان هاي دولتي و غير دولتي استان برقرار سازد.

12-بيمارستان خود را موظف مي داند تصميمات خود را  راستاي تامين رضايتمندي نيروهاي مشغول مركز(پزشكان ،مديران،كاركنان)اخذ نموده و در جهت افزايش سطح انگيزه آنها قدم بردارد.