آقای دکتر سیامک رجایی

متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر فرهاد صادقی

متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر فرهاد نادعلی

متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر علی تازیکی

متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر حافظ رادکانی

متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر الهام امیدی

متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر سید مهران مسلمی عقیلی

متخصص جراحی عمومی